Vizija, Misija, Tikslai
2023 - 2024 m. m.
Informacija stojantiems
Mokymo programos
UGDYMAS KARJERAI
Karjeros specialistė
Kursai
Formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos
Nuotolinis mokymas
Nuotolinio mokymo ištekliai ir pagalba mokiniams
A+ R A-

INFORMACIJA APIE ORGANIZUOJAMĄ KONKURSĄ

 • Atnaujinta: 2023 m. rugpjūčio 25 d., Penktadienis 20:19

VIEŠOJI ĮSTAIGA TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Daukanto g. 6b, Varniai tel./faks. 8 444 47696, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

INFORMACIJA APIE ORGANIZUOJAMĄ KONKURSĄ

2023-08-25

             Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

            Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Darbo krūvis

Darbo sutarties rūšis

1.

 

 

VšĮ Telšių RPMC

(darbas Telšiuose ir Varniuose)

 

 

Mokytojas

(vokiečių k.)

≈ 74 kontaktinių valandų*

  (darbas Telšiuose)

≈ 105  kontaktinių valandų*

 (darbas Varniuose). Iš viso 179 val. (5 sav.)

Terminuota – 2023-2024 m.m.

2.

VšĮ Telšių RPMC (darbas Telšiuose)

Mokytojas

(rusų k.)

≈ 222 kontaktinės valandos*

(darbas Telšiuose). Iš viso 22 val. (6 sav.)

Terminuota – 2023-2024 m.m.

3.

VšĮ Telšių RPMC (darbas Telšiuose ir Varniuose)

Mokytojas

fizinio ugdymo (sportinis šokis)

≈ 140 kontaktinės valandos*

(darbas Telšiuose ir Varniuose). Iš viso 140 val. (4 sav.)

Terminuota – 2023-2024 m.m.

4.

VšĮ Telšių RPMC (darbas Telšiuose)

Mokytojas

(muzikos)

≈ 111 kontaktinės valandos*

(darbas Telšiuose). Iš viso 111 val. (3 sav.)

Terminuota – 2023-2024 m.m.

5.

VšĮ Telšių RPMC (darbas Telšiuose)

Mokytojas

(dailės)

≈ 111 kontaktinės valandos*

(darbas Telšiuose). Iš viso 111 val. (3 sav.)

Terminuota – 2023-2024 m.m.

6.

VšĮ Telšių RPMC (darbas Telšiuose ir Varniuose)

Karjeros specialistas

Darbo krūvis:  0,64 etato

Darbo užmokesčio koeficientas: 8,11 

 

Terminuota – 2023-2024 m.m.

* kontaktinių valandų skaičius gali keistis, priklausomai nuo suformuotų grupių skaičiaus (dar formuojamos)

 Reikalavimai pretendentams: 

 1. turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 2. išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri įgyvendinama pagal Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
 • būti susipažinęs su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu, bei parinkti tinkamas informacines priemones ir šaltinius pagal paslaugos gavėjo poreikius;
 • gebėti tinkamai nustatyti profesinio orientavimo paslaugų gavėjų poreikius ugdymo įstaigoje;
 • gebėti analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Patirtį ir stažą įrodančius dokumentus.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki 2023 m. rugsėjo 11 d.  

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 • Pateikti asmeniškai adresu S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių rajonas, sekretorei.
 • Siųsti elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi VšĮ Telšių RPMC 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas.

Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentų atranka: 

 1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2023 m. rugsėjo 12 d., apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.
 2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu 8 444 47696.

SKELBIAMAS KONKURSAS Į DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGAS

 • Atnaujinta: 2023 m. rugpjūčio 17 d., Ketvirtadienis 09:21

Pretendentai prašymą dalyvauti konkurse ir dokumentus turi pateikti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. imtinai.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui keliami reikalavimai:
1.1. aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis išsilavinimas;
1.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas;

1.3. analogiška darbo patirtis.
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (turi žinoti, mokėti ir išmanyti):
2.1 ugdomosios veiklos sritis, struktūrą;
2.2. naudotis informacinėmis technologijomis;
2.3. lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

2.4. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus;

2.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

2.6. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas ugdymo programas;

2.8. bendrąsias ir pedagoginės etikos normas;
2.9. bendravimo psichologijos pagrindus;
2.10. pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus;
2.11. tikslus, strategiją, finansines galimybes;
2.12. Centro darbo organizavimo pragrindus;
2.13. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus;
2.14. dirbti kompiuteriu, mokėti užsienio kalbą;
2.15. savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

2.16. darbo organizavimo tvarką.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka šias funkcijas:
3.1. tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo proceso priežiūrą, atsakingas už metodinės veiklos organizavimą;

3.2. prižiūri, kaip vykdomi Centro veiklą reglamentuojantys dokumentai;
3.3. organizuoja, stebi ir vertina ugdymo procesą bei ugdymo rezultatus, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų veiklą;

3.4. vykdo vaiko teisių pažeidimų prevenciją ir informuoja suinteresuotas institucijas;

3.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą, įskaitas, kuruoja pasirengimą brandos egzaminams ir jų vykdymą, vykdo mokinių pasiekimų tyrimus;

3.6. dirba su NEC duomenų perdavimo sistema KELTAS, PMIS sistema;
3.7. planuoja mokinių priėmimą ir dirba su centralizuota mokinių priėmimo sistema LAMA BPO;

3.8. koordinuoja pedagogų kvalifikacijos kėlimą, pedagogų atestaciją;
3.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;
3.10. kontroliuoja pedagogų darbo drausmę ir reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių;

3.11. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, Centro strateginio plano, metų veiklos programos rengime, teikia pasiūlymus rengiant nuostatus, darbo tvarkos taisykles ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja mokyklinių projektų rengimą ir vykdymą.

3.12. kuria ir plėtoja edukacinę aplinką.
3.13. rūpinasi pedagogų nekontaktinių valandų tinkamu panaudojimu;
3.14. vadovauja Vaiko gerovės komisijos darbui ir organizuoja jos darbą;
3.15. rūpinasi informacijos ir duomenų pateikimu asmeniui, atsakingam už Centro interneto svetainę;

3.16. griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos;
3.17. vadovaujasi pareigybių aprašu ir atlieka kitas Centro direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

4. Pretendentas dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

4.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
4.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4.3. gyvenimo aprašymą (CV), parengtą lietuvių kalba;
4.4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4.5. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

4.6. Pretendento anketą (1 priedas);
4.7. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
5. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

6. Priėmus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo terminui, Centras Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pažymi, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

7. Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos (1 priedas) 4-10 klausimus, Centras per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (nurodo jos datą, vietą ir laiką). Pretendentai, kurie neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų ir (ar) kuris teigimai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos (1 priedas) 4-10 klausimų, Centras per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą ir nurodo, kodėl neleidžia dalyvauti pretendentų atrankoje.

Prisijungimas

Prisiminti mane

       

Varniuose

S. Daukanto g. 6b, Varniai
LT 88318, Telšių raj.
Tel./Fax. 8 444 47696
El. paštas: info@telsiurpmc.lt

www.telsiurpmc.lt

Direktorė: Rita Leščiauskienė antroji vadybos kvalifikacinė kategorija
 Tipas - profesinė mokykla. Mokomoji kalba - lietuvių.
 Juridinių asmenų registras
Kodas: 190807514
 Įstaigos priimamojo darbo laikas:
8.00 val. - 17.00 val.
 Pietų pertrauka:
 12.00 - 12.45 val.

Telšiuose

S. Daukanto g. 17 Telšiai
Tel./Fax. 8 444 53851, 8 444 31571
El. paštas: telsiai.sektorinis@gmail.com